Dozorná rada SLS

Dozorná rada Slovenskej lekárskej spoločnosti
funkčné obdobie 2016 – 2019
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371259, e-mail: jozef.babala@gmail.com

Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
RÚVZ, Odbor epidemiológie, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Tel.: 02/6509521, e-mail: stefkovicova@gmail.com

Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim.prof.
ZS, Pod hájkom 37, 909 01 Skalica
Tel.: 034/6645332,  e-mail: bartosovici@mail.t-com.sk