Logá SLS, SLS (OZ) a pridružených členov SLS

Používanie loga a názvu Slovenskej lekárskej spoločnosti

Slovenská lekárska spoločnosť používa v korešpondencii a na tlačovinách tieto skratky:

SLS – slovenská verzia
SkMA (Slovak Medical Association) – anglická verzia

Logo a názov Slovenskej lekárskej spoločnosti sú chránené ochrannou známkou číslo 201 518 v slovenskej verzii a ochrannou známkou číslo 201 519 v anglickej verzii. Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR bolo vydané dňa 16.01.2003, podľa § 12, odst. 1 NR SR č. 55 Z.z. (Upravené v Stanovách SLS, Čl. 1 Všeobecné ustanovenia, bod. 2).

Logo a názov SLS môžu iné právne subjekty použiť len s písomným súhlasom SLS.
Organizačné zložky SLS môžu používať logo SLS len v súlade s vnútornými predpismi.

Za Prezídium SLS:

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc, v.r.
Prezident SLS