Sekretariát

Sekretariát Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel:00421 2  5292 2020, 5292 2017, 5292 2019 fax: 00421 2 5263 5611
e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk


Prezident SLS

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH
Urologická klinika UNB L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Tel.:
02/59542265, fax: 5954 3578, e-mail: janbreza@gmail.com

Riaditeľstvo

PhDr. Želmíra Mácová, MPH, riaditeľka  (vnútorná linka 112 ),  macova@sls.sk
JUDr. Mária Mistríková, právnička  (vnútorná linka  112),  mistrikova@sls.sk
Valéria Petrovičová, asistentka riaditeľa, Prezídia  a DR SL,                                                                   (vnútorná linka111), secretarysma@ba.telecom.sk, petrovicova@sls.sk

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Mária Neščáková, vedúca  (vnútorná linka  228),  nescakova@sls.sk
Mária Čápová ,vedúca učtárne  (vnútorná linka  227), capova@sls.sk
Anna Szabóová, personálny a mzdový referent (vnútorná linka 229), szaboova@sls.sk
Sylvia Holbojová, referent učtárne  (vnútorná linka  230), holbojovas@sls.sk
Lívia Tomečková, účtovník  (vnútorná linka  229), tomeckova@sls.sk                                              Radoslava Biela, účtovník (vnútorná linka 230), biela@sls.sk                                                           Katarína Vrabcová, účtovník (vnútorná linka 230), vrabcova@sls.sk
Pavol Vician, referent učtárne  (vnútorná linka 126) vician@sls.sk
Eva Horváthová, referent členskej evidencie  (vnútorná linka  118), horvathova@sls.sk
Veronika Spustová, referent členskej evidencie  (vnútorná linka  134), spustova@sls.sk

Kongresové oddelenie

Emília Kurucová, referent  (vnútorná linka  120), kurucova@sls.sk

Valéria Petrovičová, referent (vnútorná linka  111), petrovicova@sls.sk
Pavol Vician, referent  (vnútorná linka 126), vician@sls.sk

 

Organizačno–hospodárske oddelenie

Ľubomíra Pavlíková, referent agendy  (vnútorná linka  116) pavlikova@sls.sk
(spisovňa, podateľňa, sklad, archív, upratovanie, nákup materiálu)

Ing. Ľubomír Balontay správca  (vnútorná linka  128), balontay@sls.sk