Sekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:
Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia
Predseda:
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová PhD
Neurologická klinika FN
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Mail: zuzana.gdovinova@upjs.sk

Neurofarmakologická sekcia
Predseda:
MUDr. Andrej Mihál
Neurologické oddelenie NsP
Nemocničná 2
972 01  Bojnice
tel.: 046/ 51 12 111; 046/ 54 30 408
e-mail: drmihal@hotmail.com
Sclerosis multiplex
Predseda:
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
II. neurologická klinika LF UK, UNB
Nemocnica Akademika L. Dérera
Limbová 5
833 05  Bratislava 37
tel. 02/ 59 54 1111
e-mail: prochazkova@stonline.sk
Slovenská liga proti epilepsii
web: http://www.slae.sk

Predseda:
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
Neurologická klinika NsP F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17   Banská Bystrica
tel. 048/  44 12 138
e-mail: vdonath@isternet.sk

Sekcia pre bolesti hlavy
Predseda:
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
II. neurologická klinika LF UK, UNB
Nemocnica Akademika L. Dérera
Limbová 5
833 05  Bratislava 37tel. 02/ 59 54 42 39
e-mail: peter.kukumberg@fnderera.sk
Sekcia detskej neurológie

Predseda:
MUDr. Magda Perichtová
Andreja Kmeťa 375,
01841 Dubnica nad Váhom
e-mail: perichtova.magda@mail.t-com.sk
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
http://www.snmo.sk/

Predseda:
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Neurologická klinika SZU, UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06  Bratislava 29
tel. 02/ 43 33 32 48
e-mail: peterspalek@seznam.cz