Ciele a úlohy Slovenskej neurologickej spoločnosti
Slovenská neurologická spoločnosť (SNeS) je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Pri svojej činnosti vychádza cieľov SLS a riadi sa jej stanovami.  Cieľom Slovenskej neurologickej spoločnosti je podieľať sa na vzdelávaní lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v oblasti neurológie. Podieľa sa na rozširovaní odborných vedomostí a zavádzaní nových poznatkov do klinickej praxe. Jej úlohou je tiež podporovať vedecký výskum v oblasti neurovied.

V rámci Slovenskej neurologickej spoločnosti pracujú viaceré odborné sekcie, ktoré sa zaoberajú špecializovanými oblasťami neurológie.Pri plnené svojich cieľov Slovenská neurologická spoločnosť spolupracuje s Európskou federáciou neurologických spoločností (EFNS) ktorej je kolektívnym členom a inými zahraničnými odbornými spoločnosťami. Obzvlášť úzko spolupracuje s Českou neurologickou spoločnosťou, s ktorou usporadúva spoločné zjazdy, špecializované odborné podujatia a vydáva spoločný časopis Česká a Slovenská neurológia a neurochirurgia.