Z histórie SLS

Slovenská lekárska spoločnosť, ako asociácia odborných medicínskych a farmaceutických spoločností, regionálnych spolkov lekárov a farmaceutov, je občianskym združením, ktoré reprezentuje takmer 20 tisícová členská základňa, z toho viac ako 15 tisíc lekárov a iných odborníkov s vysokoškolským vzdelaním pracujúcich v zdravotníctve a takmer 4 tisíc zdravotníckych pracovníkov so stredoškolským a vyšším vzdelaním (sestry, ošetrovateľky, technickí asistenti).

Tradícia SLS má svoje korene už v 19. storočí: 5. januára 1833 založili mladí ľudia študujúci na Lekárskej fakulte v Pešti pod vedením Jonáša Bohumila Guotha Společnosť lékařsko-slowanskú, ako samovzdelávací lekársky spolok. Bol to významný národno-kultúrny čin, ktorým sa naša lekárska verejnosť zapojila do sústavy lekárskych spoločností v stredoeurópskom kontexte, čo je porovnateľné s aktivitou českých lekárov, ktorí pod vedením J.E.Purkyňu založili v tej dobe Spolek lékařu českých (1862) a so založením Spolku maďarských lekárov v Uhorsku (1840).

Nová tradícia sa rozvíja od prvých rokov po vzniku Československej republiky, kedy vznikali prvé spolky lekárov (napr. v Košiciach v r. 1919 a v Bratislave v r. 1920) a odborné lekárske spoločnosti (napr. Československá spoločnosť chirurgicko-gynekologická v r. 1921 a neskôr ďalšie), ktoré sa stali v r. 1969 organizačnými zložkami jednotnej Slovenskej lekárskej spoločnosti. V Slovenskej lekárskej spoločnosti sa dobrovoľne združujú špičkoví medicínski odborníci, pedagógovia a vedeckí pracovníci (profesori, docenti, riaditelia nemocníc, prednostovia, primári), ktorí pôsobia v štátnej i neštátnej sfére.
Slovenská lekárska spoločnosť je mimovládna dobrovoľná organizácia, bez participácie vládnych, politických, či komerčných inštitúcií, pracujúcich v štátnych alebo neštátnych zdravotníckych zariadeniach, výskumných a fakultných inštitútoch, alebo v súkromných ambulanciách. Združuje individuálnych členov z radov lekárov a medicínskych odborníkov všetkých medicínskych špecializácií.

Slovenská lekárska spoločnosť reprezentuje medicínske odbory, iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská:
a) k otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou jednotlivých medicínskych odborov,
b) k otázkam týkajúcim sa možnosti uplatňovať v medicínskej praxi špičkové diagnostické a liečebné postupy,
c) k otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov,
d) k otázkam existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve,
e) k otázkam špecializovaných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania,
f) k návrhom odborníkov do rôznych komisií.

Iniciuje a sprostredkováva transfer najnovších vedeckých odborných medicínskych, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou neinštitucionálneho vzdelávania.

Slovenská lekárska spoločnosť združuje svojich členov horizontálne v Spolkoch medicínskych odborníkov podľa regiónov, alebo podľa pôsobenia v nemocniciach, bez ohľadu na odbornosť a špecializáciu (spolky lekárov, spolky farmaceutov a spolky zdravotníckych pracovníkov so stredným a vyšším vzdelaním) a podľa špecializácie vertikálne v Odborných spoločnostiach, bez ohľadu na regionálne pôsobenie. Členstvo v regionálnych Spolkoch (48) i v celoštátnych Odborných spoločnostiach (81) je možné len prostredníctvom individuálneho členstva v Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Poslaním Slovenskej lekárskej spoločnosti je prenášať do vedomia širokých lekárskych vrstiev najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú vedecké kongresy, konferencie, sympóziá a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.

Stále väčší význam nadobúdajú aktivity na poli medzinárodných kontaktov, ktoré vyplývajú z členstiev SLS v medzinárodných mimovládnych organizáciách – WMA (World Medical Association), EFMA a WHO (European Forum of Medical Association and World Health Organization), UEMS (Union of European Medical Specialists), CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences), CPME (Standing Committee of European Doctors) ale i členstiev odborných spoločností v partnerských európskych a svetových organizáciách. Vo väčšine z nich SLS zastupuje SR ako národný reprezentant a spolupracuje v tejto sfére s partnerskými vzdelávacími a stavovskými organizáciami v SR.

Takéto poslanie a postavenie Slovenskej lekárskej spoločnosti bolo vždy uznávané nielen jej vlastnou členskou základňou, ale aj domácou a zahraničnou odbornou verejnosťou a riadiacimi spoločenskými inštitútmi.

Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc., v.r.
Past-prezident SLS

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., v.r.
prezident SLS

Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., v.r.
vedecký sekretár SLS

Vážení návštevníci, web sls.sk používa cookies pre štatistické účely. Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky súhlasíte s ich používaním. _

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť