Aktuálne informácie a oznamy

Konferencia SLK a SLS - Spoločne, odborne a transparentne za ozdravenie slovenského zdravotníctva
ARS CME – prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí do elektronického kreditného systému CME
XXXI. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
Memorandum o spolupráci SLK a SLS v oblasti organizácie, sledovania a hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov
Štatút Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie
Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k návrhu legislatívnych opatrení o povinnom protikorupčnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov
List SLS adresovaný MF SR (Mgr.Ing.M.Filkovi, MSc.) k zdraňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov.
Chronologický prehľad aktivít SLS a spoločných aktivít SLS a SLK.
Závažné námietky a pripomienky SLS k návrhu novelizácie zák. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Metodický pokyn Finančnej správy MF SR zo 17.04.2015 k zdaň. príjmov poskytovateľov zdrav. starostlivosti